Nicki Minaj - Stupid hoe

I get it cracking like a bad back
Bitch talkin she the queen when she looking like a lab rat
I'm Angelina, you Jennifer come on bitch you see where Br...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.