Nicki Minaj - Marilyn Monroe

I can be selfish
Yeah, so impatient
Sometimes I feel like Marilyn Monroe
I'm insecure, yeah I make mistakes
Sometimes I feel like I'm at the end of th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.