Maroon 5 - One more night

Ooh, ooh ooh ooh, ooh ooh, ooh ooh

You and I go hard at each other like we're going to war
You and I go rough, we keep throwing things and slammin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.