Justin Bieber - Out of town girl

If you wanna know I like an out of town girl, girl, girl, yeah, yeah, yeah
Put your hands up if you out of town girl, girl, girl, yeah, yeah, yeah
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.