Nicki Minaj - Sex In The Lounge

I think I gave him a discrete name; he replied with a street name
P.R. at the heat game, no ball, repeat game
He addicted to hustle; I'm addicted to f...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.