Far east movement - Live my life

I'm gonna live my life
No matter what, we party tonight
I'm gonna li-li-live my life
I know that we gon' be alright

Yo, hell yeah, dirty bass
Ghetto ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.