Rihanna - Red Lipstick

Red lipstick, all on the paper
Let me take a hit while you sit and rush
Go hate, talk shit, it's all in the paper
Let me grab my tit while you sit on ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.