Pink Floyd - Lucifer Sam

Lucifer Sam, Siam cat
Always sitting by your side
Always by your side
That cat's something I can't explain

Ginger, Ginger you're a witch
You're...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.