Justin Bieber - Born To Be Somebody

There's a dream in my soul
A fire that's deep inside me
There's a me no one knows
Waiting to be set free
I'm gonna see that day
I can feel it
I ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.