Eminem - Untitled

Nah, man, not quite finished yet
Haha, woo!

Girl, I think you just might've tried
To pull a motherfuckin' fast one, I'm mad
You just hurt my god...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.