Snoop Dogg - Batman & Robin

Let's go! [Scratches]

"Atomic batteries to power, turbines to speed"
"Roger, ready to move out"

"Batman!" [Repeats]

[Chorus: Lady of Rage & ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.