Eminem - Superman

Mm
You high baby?
Yeah
Yeah?
Ha ha ha
Talk to me
You want me to tell you somethin'
Uh huh
I know what you wanna hear

'Cause I know you want...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.