Eminem - Curtains Close (Skit)

Is this thing on?
Where'd everybody go?
Guess who's back?
Back again
Ken is back, tell some men
Rub my back, rub my back, rub my back, rub my bac...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.