Jay-z - The R.O.C.

Yo Just man, gimma a heat rock man
DGL we back in the club again, ya know? Holla
J-Jeah j-jeah j-jeah bounce! easy!
Ya heard? we back - bitches
Do...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.