8ball & Mjg - Anotha Day In Tha Hood

[ VERSE 1: Eightball ]
Eightball the Fat Mac must express
While a nigga's gettin zooted from the potent-ass sess
Lookin back, damn, I was wild as a ju...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.