Young Money - Roger That

I'm in the collard green six cornbread in the guts
Got dat Halloween kicks trick or treat in the clutch
C'mon nigga is you trickin' or what
Flow tight...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.