Wyclef Jean - Apocalypse

Apocalypse
1,2 the headline news just broke through
Apocalypse
3,4 soldier, 100 horsemen at your door
Apocalypse
5,6 you wanted dead or alive, hit or ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.