Snoop Dogg - Back Up Off Me (feat. Master P)

(Are you ready for this) Err
The Ice Cream Man
(Are you ready for this)
It's bad like my high
(Are you ready for this)
My No Limit Soldiers, trad...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.