Slaughterhouse - Salute

Fix your motherfuckin face nigga!
Look at these fuckin chimpanzees
Bunch of fuckin monkeys

(Mr. Porter!)

[Chorus]
I been shot, I been stabbed...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.