Ruff Ryders - Platinum Plus

uh huh yea yeah yeah yeah yeah (tell 'em who we is)
yeah yeah yeah
They call me when thay wanna get they dough up
Call me when they wanna see shit ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.