Ruff Ryders - We Don't Give a Fuck

[Drag-On]
Yeah, yeah, volume three
Real disrespectful on the one unc', uh-huh
I ain't got no more respect for these niggaz, uh-uh
Icepick, where t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.