Rod Stewart - Superstar

Lyrics and Music: Joe McAlinden

Feels like I'm goin' insane
I'm loosin' my brain
I can't stand the pain I'm feelin'
Open my arms, they don't reach
I ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.