Rod Stewart - Tonight I'm Yours

Yeah
I can tell by the look in your eyes
You've been bored for a long, long time.
You need love and so do I
Let's turn it all around.

I don't w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.