Paula Abdul - Will You Marry Me?

Just girl to boy, I'd like to share this thought with you.
Our love's a joy.
Two one's have made inseparable two.
Last night my heart spoke to me. ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.