Rod Stewart - The Wild Horse

Born and raised
In a motel in New Orleans
I ran away
with a hobo and his gypsy friends
We rode a freight train up to Cleveland
Across the Utah pl...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.