Rod Stewart - What Am I Gonna Do (I'm So In Love With You)

Can I tell you what you mean to mean
You're as central as the air I breathe
Almost impossible to believe that you're mine
You're like weekends all ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.