Paula Abdul - Cold-Hearted

He's a coldhearted snake lookin into his eyes
Oh, oh he's been telling lies he's a lover boy at play
He don't play by the rules oh, oh, oh
Girl don't ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.