Rod Stewart - My Heart Stood Still

I laughed at sweethearts
I met at schools
All indiscreet hearts
Seemed romantic fools
A house in Iceland
Was my heart's domain
I saw your eyes
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.