Paula Abdul - Straight Up

Lost in a dream;
I don't know which way to go.
A-let me say if you are all that you seem,
Then baby, I'm movin' way too slow.
I've been fooled before;...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.