Raekwon - Can It All Be So Simple (Remix)

It's the remix son
Can it be, act like you know
Check it

Yo, check what happened out of state
I'm knocking off a half-a-cake cash rule, flying at a f...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.