Paula Abdul - My Foolish Heart

Wishing, dreaming
What a fool, wishing
Come on, come on
Here we go
Love song number 9
With a vengeance

Maybe tomorrow
Maybe never
One day yo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.