Paula Abdul - Sexy Thoughts

Day or night it's the way of life
Whatever keeps me pumpin'
Whatever makes me feel alright
Well I've been tryin' to find myself
I was in a trance ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.