Paula Abdul - Ain't Never Gonna Give You Up

Well there's not a bit of truth in what you hear
Just a whole lot of jealousy out there smearin'
My good name all over the place
Just to get you th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.