Paula Abdul - If I Were Your Girl

Brokenhearted
Unsatisfied
I can't help it I can't get you off my mind
She was so wrong
To treat you bad
She didn't know you were the best she'd e...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.