Outkast - Decatur Psalm

I call the crib they say "Breeze you ain't know?"
I say "What?" "Big Time got popped in his Benzo!"
I said "Damn man, I'm riding in his Lexus
I'm b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.