Nicki Minaj - Can Anybody Hear Me

I push, p-p-push it, I p-p-push it like I'm in labor
And he'll t-t-teach me to, teach me love my neighbor
Just w-w-wait up, I'm processin' all the d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.