Nicki Minaj - Keys Under Palm Trees

I'm the fashionistist.
And they know I stay around the white like a groom,
Look up in the sky, I see somebody on a broom.
I think I'm gettin' hi-hi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.