Michael W. Smith - Carols Sing

Carols sing to the King
Jesus Christ our Saviour
Born this day, angels say
In a lowly manger
He came down to the earth
Bringing us new birth
Car...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.