Master P - Break 'Em Off Somethin'

Boy, we about to fill they motherfucking head up with this ghetto dope
Time to break these hoes off somethin'
Got my niggas Bun B., Pimp see, I mean...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.