Hidden In Plain View - Ashes, Ashes

I hope this terrifies you
Immoral suicide which burns inside you
I'll never let you out
Until you realize, knee-deep
Or buried alive in lies

Go...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.