Ghostface killah - Black Jesus

[Raekwon]
Hit me, hit me, hit me, hit me
I don't wanna here nothin'
Word Up, got to pay
Yeah, Its like that right
Blow his Back out, make his sho...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.