Flume - Space Cadet

Can't stop spacing, oh no
Can't stop spacing, on a daydream
Can't stop spacing, and when I'm on the cloud
My feet square on the ground
My head up ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.