Field Mob - Channel 613 Pt 1

I woke up on Fox, found myself starring on Cops
Got chased by squad cars and cameras for two blocks
I hate the man, yeah, I ran
To HBO and stole letha...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.