Field Mob - Dead In Your Chevy[Verse 1]
Damn you done came up short again ain't uh
Cause yo homeboy fought again ain't uh
but is you hoe ready for folk to kick in yo door
say...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.