Dexta Daps - Scripture

Drumma Boy
You know I want you bad bad bad
(Woo woo woo)
(Baddest)
You know I want you bad bad bad

You are wonderful
You are excellent
You are everla...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.