Dexta Daps - Shabba Madda Pot

Uh-huh, uh-huh

A who dem man bout dem bad
Yuh ready?

Cutchy loud from inna Netherland
Wey the grabber stink like alligator pond
The scheme ho...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.