Eminem - Mr. Mathers

Mr. Mathers?
Mr. Mathers?
Mr. Mathers?
Mr. Mathers, can you hear my voice?
Okay, he's not responding
I'm gonna need an eighteen-gauge
Left A-C r...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.