Eminem - One Shot 2 Shot (feat. D12)

I told y'all mothafuckas I was comin' back
What now nigga what now what
You's the projects nigga

[Chorus]
One shot two shot three shot four ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.