Dr. Dre - Medicine Man

Don't let me find out, the bitch in you
Don't let me find out, the snitch in you

Fame and fortune
It's not your forte
Fuck the world now
I'm do...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.