Eminem - Macosa

[Young Zee]
I'm allowed to fuck up whenever... whenever I want...
This the Outhouse...
Lemme smoke a joint first...
Here, Pace...

[Young Zee]
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.